Wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement Rabo Zomer Avondloop

Wedstrijdreglement Rabo Zomer Avondloop Avanti-Wilskracht.

A. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

B. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De organisator deelt de deelnemer aan de diverse afstanden in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht op de dag van het evenement. Deelnemer doen mee als recreant.

Mannen Senior en Vrouwen Senior

De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer.

C. Prijzen per categorie
Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering. Daarnaast zijn er voor beide afstanden, voor zowel de dames als de heren, prijzen te winnen voor de nummers 1,2 en 3.

Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

D. Vaststelling uitslag
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

E. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

F. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator.

G. Startnummers
De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer. De deelnemer dient dit startnummer te bevestigen op de borst. Het startnummer moet zodanig bevestigd en gedragen worden dat startnummer, barcode of andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het startnummer mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de organisator.

De deelnemer wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden.
De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

H. Tijdregistratie
De organisator stelt de finishtijd van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel tijdwaarnemers. De organisator kan de tijden van de deelnemer alleen dan registreren indien deze het startnummer op de juiste wijze draagt.

I. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd, overeenkomstig onderstaande tabel.

Kilometerpunt      Tijdstip
5 kilometer:           0:40:00
10 kilometer          1:20:00
Finish                       2:00:00

De tijdstippen zijn uitgedrukt als tijd verstreken sinds het moment van de start. De deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door de organisator uit het evenement gehaald. Het oordeel van de door de organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Deelnemers die later dan 2 uur en 00 minuten na de start, de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag.

J. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

L. Overige bepalingen

• De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement
verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

• Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

• Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

• Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de organisator bewaakt worden.

• Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

• De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. In dat geval zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden.

• Als de deelnemer door bijv. een blessure, verhindering of om een andere reden onverhoopt niet kan deelnemen, dan vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wel is het mogelijk om het startnummer over te dragen aan een andere deelnemer.